Biểu mẫu sử dụng với trường hợp Admin/SPV chiếm COD

Đối với trường hợp admin chiếm COD, bưu cục lập tường trình theo mẫu trong link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/1yhcO_50sv_6kCMOdaTzYSwSz8ejLZOmd?usp=sharing

1. SPV lập tường trình về sự việc diễn ra theo những gì SPV biết được. Tất cả các shipper đã giao tiền cho admin chiếm COD lập tường trình.

2. Nội dung tường trình theo mẫu.

3. Tổng số tiền từng Shipper giao Admin khi khớp số phải bằng với số tiền Admin đã chiếm đoạt.

thumbnail

TUHA

Ngày đăng: 20-10-2021
thumbnail

ABIT

Ngày đăng: 20-10-2021