Biểu mẫu sử dụng khi shipper chiếm COD

Khi phát sinh sự việc Shipper chiếm đoạt COD, bưu cục tiến hành lập các văn bản theo mẫu trong link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1nm-rs8vOIhJRMMKuRB_D9LvQoFCvpRuU?usp=drive_link

1. Admin giao hàng Shipper lập tường trình đủ các thông tin sau:

  • Địa điểm xảy ra sự việc
  • Thời gian xảy ra sự việc
  • Số lượng đơn hàng bị chiếm đoạt
  • Tổng giá trị COD, tiền cước bị chiếm đoạt

2. Shipper vi phạm lập tường trình đủ các thông tin sau:

  • Địa điểm xảy ra sự việc
  • Thời gian xảy ra sự việc
  • Số lượng đơn hàng bị chiếm đoạt
  • Tổng giá trị COD, tiền cước bị chiếm đoạt
  • Mục đích sử dụng số tiền đã chiếm đoạt

3. Bưu cục xuất biên bản giao hàng trên CRM buộc shipper ký xác nhận. Danh sách đơn hàng phải thể hiện đủ thông tin vận đơn, tiền COD, tiền cước, thông tin người nhận (tên, số điện thoại, địa chỉ)

thumbnail

TUHA

Ngày đăng: 20-10-2021
thumbnail

ABIT

Ngày đăng: 20-10-2021
thumbnail

ICLICK

Ngày đăng: 20-10-2021